SUBMARINE 2010 - Popis cílů

08.02.2010 00:16

 

1.cíl - ROYAL NAVY SUBMARINE MUSEUM v Gosport

Je muzeum, které sleduje mezinárodní dějiny ponorek od Alexandra Velikého až po současnost, a to zejména historii ponorkové služby od malých lodí typu Holand 1 až po ty na jaderný pohon třídy Vanguard. Co tu například najdeme:
    * ponorka HMS Alliance
Třída: A-Class nebo také Amphion či Acheron*1
Objednána:     1943 Emergency war programme
Výrobce:     Vickers Armstrong, Barrow-in-Furness
Laid down:     13 March 1945
Launched:     28 July 1945
Commissioned:     14 May 1947
Decommissioned:     1973, static training boat until August 1979
Fate:     Museum ship/memorial since 1981 at Royal Navy Submarine Museum
General characteristics
Displacement:     1,360/1,590 tons (surface/submerged)
1,385/1,620 tons after streamlining
Length:     281 ft 4.75 in (85.7694 m)
Beam:     22 ft 3 in (6.78 m)
Draught:     17 ft (5.2 m)
Propulsion:     Two 2,150 hp (at 450 rpm) supercharged Vickers 8-cylinder diesel engine, Two 625 hp electric motors for use underwater, driving two shafts
Speed:     18.5/8 knots (surface/submerged)
18.5/10 knots after streamlining
Range:     10,500 nautical miles (19,400 km) at 11 knots (20 km/h) surfaced
16 nautical miles (30 km) at 8 knots (15 km/h) submerged
90 nautical miles (170 km) at 3 knots (6 km/h) submerged
Endurance:     36 hours submerged at 2.5 knots
Test depth:     500 ft (150 m)
Complement:     5 officers, 56 ratings (63 ratings after modernisation in 1960)
Armament:     Six 21-inch bow torpedo tubes (including 2 external dry close fit)
Four 21-inch stern torpedo tubes (including 2 external dry close fit)
20 torpedoes carried (externals could not be reloaded at sea)
Mark V mines could be launched from the internal tubes
External tubes removed during streamlining/modernisation.
One QF 4 inch Mark XXIII deck gun on S2 mounting
One 20 mm AA Oerlikon 20 mm gun on Mark VII mounting
Submarine was briefly fitted with a twin Oerlikon on Mark 12A mounting.
All guns removed during streamlining/modernisation.

 

Třída: A-Class
Launched: 28 July 1945 Zahájena: 28 července 1945
At: Vickers & Amrstrong Ltd., Barrows-in-Furness Na adrese: Vickers & Amrstrong sro, Barrows-in-Furness
Commissioned: 11 March 1947 Uvedena do služby: 11.března 1947

Length: 281 feet 9 inches Délka: 281 ft 9 palců
Beam: 22 feet, 3 in. Šířka: 22 ft, 3 in.
Draft: 16 feet 9 in. Návrh: 16 ft 9 in.
Displacement: 1,120 tons surfaced, 1,620 tons submerged (after 1960: 1,380 surfaced, 1,620 submerged) Zdvihový objem: 1,120 tons povrch, 1,620 tons ponořené (po roce 1960: 1380 na povrch, ponořené 1620)
Armament: Ten 21-inch torpedo tubes; one 4" gun; three .303 machine guns, one 20 mm Oerlikon. Výzbroj: Deset 21-palcový torpédomet, jeden 4 "zbraň, tři ,303 kulomety, jeden 20 mm Oerlikon.
Crew: Total of 61. Posádka: celkem 61. (after 1960: Total of 68.) (po roce 1960: celkem 68).
Propulsion: 2 x Sets Vickers 8-cylinder, single-acting, four-stroke supercharged diesel engines arranged on two shafts, and each developing 2150 BHP at 460 RPM. Pohon: 2 x Vickers Scéna 8-válec, jeden-hrát, čtyři-mrtvice přeplňované naftové motory uspořádány na dvě šachty, a každé rozvojové 2150 koní při 460 ot. / min.
2 x Sets Direct-Drive electric motors each developing 625 BHP. 2 x Nastaví Direct-Drive elektromotory každé rozvojové 625 BHP. Twin three-bladed screws of 5 feet 9 inches diameter. Twin-bladed tři šrouby 5 stop 9 palců průměr.

Address: Adresa:
Royal Navy Submarine Museum Royal Navy Submarine Museum
Halar Jetty Road Halar Jetty Road
Gosport Gosport
Hampshire PO12 2AS Hampshire po12 2AS
Tel: +44 239-252-9217 Tel: +44 239-252-9217
Email: admin@rnsubmus.co.uk E-mail: admin@rnsubmus.co.uk
https://www.rnsubmus.co.uk/ https://www.rnsubmus.co.uk/
Latitude: 50.7884479592, Longitude: -1.11971201667 Zeměpisná šířka: 50.7884479592, délka: -1,11971201667
Google Maps , Microsoft Bing , Yahoo Maps , Mapquest Mapy Google, Microsoft Bing, Yahoo Maps, Mapquest

HMS Alliance was designed for service in the Far East, but the war ended before she could be put into action. HMS Alliance byla navržena pro službu na Dálném východě, ale válka skončila dříve, než mohla být uvedena do praxe. The A-Class was larger than its predecessors and Alliance had a range of 10,000 miles at an economical surface speed. -Class byla větší než její předchůdkyně a Aliance rozmezí 10.000 mil v ekonomické povrchovou rychlost. When built, she had six bow torpedo tubes, four stern tubes. Když se postavil, měla šest torpédometů přídi, zádi čtyři trubky. However, when she was streamlined and modernized during an extensive refit between 1958 and 1960, the external tubes were removed, leaving four tubes forward and two aft with a total of ten reload torpedoes. Nicméně, když byla upravena a modernizována v průběhu rozsáhlé seřídit mezi lety 1958 a 1960, vnější trubky byly odstraněny, takže čtyři trubky dopředu a dva na zádi se celkem deset reload torpéda. She also received a snorkel and better batteries. Ona také přijala šnorchlem a lepší baterie. The conning tower was replaced with the 25 foot aluminum fin that enclosed all her masts. Velitelské věže byla nahrazena 25 ploutví nohy hliník, který obklopoval všechny její stěžně. This and other streamlining made her quieter and faster underwater. Tato a další zefektivnění ji tišší a rychlejší pod vodou.

The primary tasks of the post-war Submarine Service were anti-submarine warfare and intelligence against the Soviet threat. Primární úkoly post-válečné ponorky oddělení byly anti-podmořské válčení a inteligence proti sovětské hrozbě.

She was taken out of service and relegated to harbor training in 1973 by which time the Oberon and Porpoise Class boats formed the bulk of the submarine fleet and nuclear submarines were successively being commissioned. Byla vyřazeny z provozu a zařazen k přístavu vzdělávání v roce 1973 do které doby Oberon a sviňucha třídy lodě tvořily podstatnou část podmořského loďstva a jaderné ponorky byly následně jsou zadány.

Alliance was transferred on permanent loan to the Royal Navy Submarine Museum at Gosport, Hampshire in February 1978. Aliance byla převedena na trvalé úvěru Royal Navy Submarine Museum v Gosport, Hampshire v únoru 1978. She now stands, together with the Museum, as a memorial to the 4,334 British submariners who gave their lives in both world wars and to the 739 officers and men lost in peacetime submarine disasters. Teď stojí, spolu s Muzeem, na památku 4334 britské submariners kteří dali své životy v obou světových válkách a na 739 důstojníků a mužů prohrál v době míru katastrofy ponorky.    * Holland 1 - the Royal Navy 's first submarine Holandsko 1 - Královské námořnictvo 's první ponorka
    * X24 - the only X-craft to see service in World War II and survive. X24 - jen X-řemeslné vidět službu v druhé světové válce a přežít.
    * Biber (No.105)- German World War II midget submarine . Biber (No.105) - Německé světové války Miniponorka. It was restored to working condition by apprentices from Fleet Support Limited in 2003 under the guidance Ian Clark. [ 1 ] The restoration featured on Channel 4's salvage squad. [ 1 ] Byl obnoven do provozuschopného stavu učňů z podpory flotily Limited v roce 2003 pod vedením Ian Clark. [1] restaurování vystupoval na Channel 4 záchranné čety. [1]
    * LR3 - a deep-sea survey and rescue submersible . LR3 - hluboké moře-průzkum a záchranné ponorné.
    * Maiale - An italian human torpedo Maiale - italská lidské torpédo
    * JIM suit - atmospheric diving suit JIM oblek - atmosférický potápěčský oblek
    * Cutlet - an early ROV Řízek - brzy ROV

[ edit ] Historic and Modern Galleries [Editovat] Historické a moderní galerie

Entitled From Pirate to Peacekeeper , these include: Od Pirate nárok na Peacekeeper, mezi ně patří:

    * A huge collection of submarines and torpedoes Rozsáhlou sbírku ponorek a torpéd
    * the periscopes of HMS Conqueror of Falklands War fame through which one can see Portsmouth Harbour periskopy z HMS Dobyvatel o Falklandy slávy války, přes který je možné vidět Portsmouth Harbour
    * Remembrance Corner which commemorates those who devoted their lives to the Submarine Service Rohové který připomíná památku těch, kteří zasvětili své životy, aby Submarine Service
    * Submariners' medals, including the Victoria Cross of Edward Courtney Boyle Submariners 'medailí, včetně Viktoriin kříž z Edward Courtney Boyle
    * Children's activities Dětské aktivity
          o Control Room trainer - Submarine command simulation Control Room trenér - Submarine příkaz simulace

Poznámky:

*1 Třída Amphion (známý také jako "A" class nebo i Acheron class) diesel-elektrických ponorek byla zařazena do britského námořnictva v roce 1943, Došlo k tomu po přepadení Pearl Harboru na začátku války v Pacifiku, kde bylo třeba nového typu ponorek. Byly původně určeny jako náhrada třídy ponorek S-class a T-class, který byly příliš pomalé a nemohli se potápět do hloubek vod Pacifiku během druhé světové války. Byli rozšířením třídy T, naprojektované jako rychlá, jednoduchá konstrukce s využítím materiálů a zařízení určených původně pro lodě typu T. Měli vysoký ladný trup zajišťujíci vynikající výkon na moři a účinnou klimatizaci, která je nezbytná pro podmořské operace v Pacifiku. Posádka čítala cca 60 a 68 mužů.

Původně bylo 46 ponorek dáno do výroby, ale pouze 18 bylo dokončeno (10 v továrnách Vickers-Armstrong v Barrow-in-Furness) a 16 zařazeno do služby, další 2 trupy byli rozdrceny v rámci testování. Třída byla navržena tak, aby se stavěli co nejrychleji , s použitím zcela svařovaného trupu, které se vyráběl v sekcích, zcela nová technika pro Británii, ale v té době bežný standard pro německé U-booty. Výroba ponorky trvala asi 8 měsíců ve srovnání s přibližně 15ti měsíci starší T třídy. Bohužel před koncem války byli vyrobeny pouze dva čluny: Amphion, dána do služby v srpnu 1944, a Astute v lednu 1945; ani jedna se ovšem bojů již nezůčastnila.

Třída Amphion byla, , mimo miniponorek řady X pro čtyři muže, jednou z pouhých dvou nových designů britských ponorek vyrobených během druhé světové války. Válečné zkušenosti ukázaly, že ponorky museli pracovat dále z Velké Británie na hlídkách s větším území, než se předpokládalo. Například na Dálném východě, ve Středomoří atd... a z toho vycházel i nový design tj. delší akční rádius než T třída a ubytování vhodné pro delší cesty.

Po druhé světové válce byly provedeny různé úpravy ponorek těchto třídy, které byly známy. Stožár na šnorchl používaný U-booty během války, radar, který by mohl být použit na periskopu přímo z hloubky, a noční periskop.

V reakci na začátek studené války v roce 1950 se změnil svůj cíl, hledat sovětské ponorky. V lednu 1948 byla vyhlášena základní provozní funkce britského ponorkového loďstva -> odposlech sovětských ponorek, které vyplouvají ze základen v severním Rusku s případným cílem zaútočit na britské a spojenecké obchodní lodě. Následujícího dubna asistent hlavního štábu námořnictva admirál Geoffrey Oliver vydal oběžník, v němž navrhl, aby britské ponorky převzali více ofenzivní roli, útočili na sovětské ponorky na ruském severním pobřeží a prozkoumávali vody v této oblasti. Dramaticky by se tím snížila plocha působení, a navíc poznamenal, že by to byl jeden z mála způsobů Royal Navy jak se dostat k nepříteli na jeho domácí půdě.

A a T-třída byla díky vybavení v nové roli. V letech 1955 a 1960 byl provedena kompletní přestavba byl prodloužena a zúžena horní paluba a velitelské věže, odstraněna paluba zbraní s cílem zlepšit rychlost a hluk pod vodou , odstraněny vnější torpédomety, a výrazně zlepšen sonar. Po ztrátě lodě Affray v roce 1951 byly všechny ponorky třídy Amphion byly krátce drženy pouze v přístavech až do vyšetření její ztráty.

Třída Amphion sloužila v Royal Navy téměř tři desetiletí jako páteř Royal Naval Submarine Service a byla postupně nahrazen hlídkovými třídami Porpoise a Oberon , které začaly vznikat postupně po roce 1958. Poslední loď třídy Amphion, Andrew byla vyřazena z provozu v roce 1974.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva prozrazena.

TOPlist